Patricia Turner - Ontario Pork - Researcher Profiles
Wednesday, December 7, 2022
    

Researcher Profiles

Patricia Turner

Patricia Turner

Diseases of laboratory animals; Toxicologic pathology, Laboratory animal anesthesia, analgesia, euthanasia, Animal welfare.

Previous Researcher Previous Researcher
Next Researcher Next Researcher